Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thân mời các bạn sinh viên tham dự Seminar với chủ đề " Xu hướng công nghệ và một số kỹ

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý quá hạn đào tạo tháng 10/2017:

Cùng đến với buổi "Career Chat" của công ty

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên làm

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên liên thông, vừa học vừa làm quá hạn đào tạo, nợ học phí đ

Khoa CNTT thông tin về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2017 như sau:

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 4 thành công.

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tốt nghiệp tháng 04/2018:

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thời gian thi và danh sách các môn thi Kỹ năng thực hàn

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đăng kí đề tài đợt 1 thành công.