Nhảy đến nội dung
x

Khoa học - Công nghệ

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
VÀ KHAI PHÁ TRI THỨC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CONFERENCES 2020

IIHMSP/FITAT 2020

Submission Deadline    
15 May, 2020
Notification of Acceptance    
05 June, 2020
Camera-ready papers    
30 June, 2020
Registration    
30 June, 2020
Conference    
5-7 November, 2020
   

ACADEMIC CONFERENCES 2018

Manuscript submission

August 25, 2018

Notification of acceptance

September 25, 2018

Camera-ready submission

October 10, 2018

Deadline for Full Paper/Abstract submission

September 25, 2018

Notification of Acceptance

October 20, 2018

Deadline for Camera Ready Manuscript Submission

August 30, 2018

Deadline for Authors' Registration

November 5, 2018

JOURNAL CLUB

Kế hoạch sinh hoạt năm học 2018-2019

SINH HOẠT HỌC THUẬT

Kế hoạch sinh hoạt năm học 2018-2019

 

PUBLICATIONS