Nhảy đến nội dung
x

Giáo dục

Các ngành đào tạo bậc Đại học

Chương trình liên kết

Chương trình song bằng liên kết giữa ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH kỹ thuật Ostrava, cộng hòa Séc (2+2)
Công nghệ thông tin (song bằng 2 +2 ) - Chương trình liên kết của ĐH Tôn Đức Thắng và Đại học La Trobe, Úc

Sau đại học

Thạc sĩ Khoa học máy tính chính quy thuộc khoa CNTT