Nhảy đến nội dung
x

Thành viên các LAB

The Laboratory on Natural Language Processing (NLP) and Knowledge Discovery (KD)
Nhân sự Chức vụ Liên hệ

PGS.TS. Lê Anh Cường

Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
Trưởng phòng Lab NLP-KD

Email: leanhcuong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C113

TS. Trần Thanh Phước

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Email: tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

TS. Nguyễn Chí Thiện

Giảng viên

Email: nguyenchithien@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

Xem thêm

 

 • Collaborative Researchers
  • Assoc. Prof. Huynh Van Nam (JASIT- Japan Advanced Institute of Science and Technology)
  • Assoc. Prof. Nguyen Le Minh (JAIST)
  • Prof. Ashwin Ittoo (HEC Liège, University of Liège, Liège, Belgium)
  • Assoc. Prof. Nguyen Phuong Thai (UET - University of Engineering and Technology, VNU Hanoi)
 • PhD Students of Le Anh Cuong:
  • Tran Luong Quoc Dai (2018-)
  • Ho Thi Linh (2018-)
  • Pham Duc Hong (2013-2020) (Student at UET)
  • Nguyen Ngoc Khuong (2016-) (Student at UET)

 

 

Artificial Intelligence Laboratory - AI Lab
Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Huỳnh Ngọc Tú

Giảng Viên - Nghiên cứu

Email: huynhngoctu@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

ThS.NCS. Dương Hữu Phúc

Giảng viên

Email: duonghuuphuc@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

Xem thêm

Visiting/adjunct researchers

Prof. PRASENJIT CHATTERJEE - Associate Professor and H.O.D.; Department of Mechanical Engineering (NBA Accredited), MCKV Institute of Engineering

Prof. PRASUN CHAKRABARTI- Provost and Institute Endowed Distinguished Senior Chair Professor, Techno India NJR Institute of Technology, Udaipur 313003, Rajasthan, INDIA

Prof. RAGHAVENDRA AGRAWAL- Associate Professor; Department of Computer Science and Engineering, GIET University, Gunupur-765022, Odisha, India

Prof. SANJAY KUMAR KUANAR - Professor, Head of Department of Computer Science and Engineering, GIET University, Gunupur-765022, Odisha, India

Dr. NGUYEN HAI THIEN, Senior Research Scientist, VINAI RESEARCH GROUP, Vietnam

Dr. NGUYEN QUOC HUY, Head of Software Engineering Department, SAI GON University, Vietnam

 

DATA SCIENCE LABORATORY - DS LAB
Nhân sự Chức vụ Liên hệ

GS. Keun Ho Ryu

Trưởng phòng DS-LAB

 

TS. Phạm Văn Huy

Trưởng Khoa
Quản lý DS LAB

Email: phamvanhuy@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C115

Computer Vision Group
 

Hoang Van Dung

Part-time Researcher

 

ThS. Mai Văn Mạnh

Giảng viên

Email: maivanmanh@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

ThS. Doãn Xuân Thanh

Giảng viên

Email: doanxuanthanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

Data Science, Networking Group

TS. Trịnh Hùng Cường

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: trinhhungcuong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

TS. Trương Đình Tú

Phó Trưởng Khoa
Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

Email: truongdinhtu@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

ThS.NCS. Trần Trung Tín

Giảng viên

Email: trantrungtin@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

ThS. Nguyễn Quốc Bình

Giảng viên

Email: nguyenquocbinh@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119