Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

GS.TS. Vaclav Snasel

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Seong G. Kong

Adjunct Professor

 
 ChinChenChang

 

GS.TS. Chin Cheng Chang

Adjunct Professor

 

GS.TS. Keun Ho Ryu

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Ivan Zelinka

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Jan Platos

Giảng viên - Nghiên cứu

 

GS.TS. Jiří Dvorský

Giảng viên - Nghiên cứu

 

TS. Phạm Văn Huy

Trưởng khoa

Email: phamvanhuy@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C116

TS. Trương Đình Tú

Phó Trưởng Khoa
Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

Email: truongdinhtu@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

PGS.TS. Lê Anh Cường

Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
Trưởng phòng Lab NLP-KD

Email: leanhcuong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C114

tran-thanh-phuoc

TS. Trần Thanh Phước

Trợ lý Trưởng Khoa
Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Email: tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C114

TS. Lê Văn Vang

Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm

Email: levanvang@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

TS. Nguyễn Chí Thiện

Giảng viên

Email: nguyenchithien@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C118

TS. Bùi Quy Anh

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: buiquyanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

TS. Huỳnh Ngọc Tú

Giảng Viên - Nghiên cứu

Email: huynhngoctu@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C118

TS. Phù Trần Tín

Giảng Viên - Nghiên cứu

Email: phutrantin@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

TS. Trần Thanh Nam

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: tranthanhnam1@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

TS. Trịnh Hùng Cường

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: trinhhungcuong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C118

ThS.NCS. Dương Hữu Phúc

Giảng viên

Email: duonghuuphuc@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C118

ThS.NCS. Trần Trung Tín

Giảng viên

Email: trantrungtin@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C118

ThS.NCS. Vũ Đình Hồng

Giảng viên

Email: vudinhhong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C114

ThS. Doãn Xuân Thanh

Giảng viên

Email: dzoanxuanthanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

ThS. Đặng Minh Thắng

Giảng viên

Email: dangminhthang@tdtu.edu.vn

 

ThS. Dung Cẩm Quang

Giảng viên

Email: dungcamquang@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C117

ThS. Mai Văn Mạnh

Giảng viên

Email: maivanmanh@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C118

ThS. Nguyễn Quốc Bình

Giảng viên

Email: nguyenquocbinh@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C117

TS. Trần Lương Quốc Đại

Giảng viên

Email: tranluongquocdai@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C114

Le-Viet-Thanh

ThS. Lê Viết Thanh

Giảng viên

Email: levietthanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

ThS. Võ Văn Thành

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: vovanthanh@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

Nguyen Thanh an

ThS. Nguyễn Thành An

Giảng viên

Email: nguyenthanhan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C118

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

CN. Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Thư ký Khoa CNTT

Email: nguyehthihongtuyen@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C004

phamhuynhmyngan

CN. Phạm Huỳnh Mỹ Ngânn

Giáo vụ Khoa CNTT

Email: phamhuynhmyngan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C004

tran-thi-tham-tuyen

CN. Trần Thị Thẩm Tuyến

Viên chức công tác sinh viên

Email: tranthithamtuyen@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C004

ThS. Hồ Văn Thái

Cơ hữu 2

Email: hovanthai@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng

Cơ hữu 2

Email: nguyenthidiemhang@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C117

 

ThS. Tống Thanh Văn

Cơ hữu 2

Email: tongthanhvan@tdtu.edu.vn
 

PGS.TS Đỗ Phan Thuận

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: dophanthuan@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C115

 

TS. DongHyun Kim

Giảng viên - Nghiên cứu

 
 

TS. Lương Thị Ngọc Khánh

Nghiên cứu viên

Email: luongthingockhanh@tdtu.edu.vn

 

TS. Trần Trọng Đạo

Giảng viên - Nghiên cứu

 
 

TS. Dương Thị Thùy Vân

Giảng viên - Nghiên cứu

Email: duongthithuyvan@tdtu.edu.vn

 

TS. Đỗ Hoài Nam

Nghiên cứu viên

Email: dohoainam@tdtu.edu.vnoaiho.
 

TS. Nguyễn Tấn Tùy

Nghiên cứu viên

Email: nguyentantuy@tdtu.edu.vn
 

TS. Nguyễn Thị Bảo Trâm

Nghiên cứu viên

Email: nguyenthibaotram@tdtu.edu.vn
 

ThS. Huỳnh Thanh Phụng

Giảng viên

Email: huynhthanhphung@tdtu.edu.vn

 

TS. Huỳnh Thị Thu Thủy

Giảng viên

Email: huynhthithuthuy@tdtu.edu.vn
 

ThS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên

Email: leanhtuan@tdtu.edu.vn

 

ThS. Lê Hoàng Long

Giảng viên

Email: lehoanglong@tdtu.edu.vn
 

ThS. Lê Phúc

Giảng viên

Email: lephuc@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Lâm

Giảng viên

Email: nguyenlam@tdtu.edu.vn

 

ThS. Trịnh Phi Cường

Giảng viên

Email: trinhphicuong@tdtu.edu.vn

 

ThS. Văn Khánh Duy

Giảng viên

Email: vankhanhduy@tdtu.edu.vn

 

ThS. Đỗ Thục Đoan

Giảng viên

Email: dothucdoan@tdtu.edu.vn

 

ThS. Hoàng Thị Hồng Vân

Giảng viên

Email: hoangthihongvan@tdtu.edu.vn
 

ThS. Huỳnh Anh Khiêm

Giảng viên

Email: huynhanhkhiem@tdtu.edu.vn

 

ThS. Lê Thị Thanh Vân

Giảng viên

Email: lethithanhvan@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Ngọc Phiên

Giảng viên

Email: nguyenngocphien@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thanh Trúc

Giảng viên

Email: nguyenthanhtruc@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Trương Nhật Sinh

Giảng viên

Email: nguyentruongnhatsinh@tdtu.edu.vn

 

ThS. Phạm Thị Kim Điệp

Giảng viên

Email: phamthikimdiep@tdtu.edu.vn

 

ThS. Phan Thị Thanh Phương

Giảng viên

Email: phanthithanhphuong@tdtu.edu.vn

 

ThS. Trần Duy Lộc

Giảng viên

Email: tranduyloc@tdtu.edu.vn
 

ThS. Trần Quốc Cường

Giảng viên

Email: tranquoccuong@tdtu.edu.vn
 

ThS. Đỗ Quốc Hưng

Giảng viên

Email: doquochung@tdtu.edu.vn
 

ThS. Dương Tích Đạt

Giảng viên

Email: duongtichdat@tdtu.edu.vn
 

ThS. Nguyễn Anh Vinh

Giảng viên

Email: nguyenanhvinh@tdtu.edu.vn
 

KS. Trần Quốc Thái

Dạy thực hành

Email: tranquocthai@tdtu.edu.vn
 

CN. Ca Phú Phát

Dạy thực hành

Email: caphuphat@tdtu.edu.vn
 

CN. Đặng Duy Hải

Dạy thực hành

Email: dangduyhai@tdtu.edu.vn
 

CN. Đoàn Hữu Thịnh

Dạy thực hành

Email: doanhuuthinh@tdtu.edu.vn
 

CN. Nguyễn Hoàng Duy

Dạy thực hành

Email: nguyenhoangduy@tdtu.edu.vn
 

CN. Nguyễn Thị Thúy Vy

Dạy thực hành

Email: nguyenthithuyvy@tdtu.edu.vn
 

CN. Nguyễn Thủy Kim Tuyền

Dạy thực hành

Email: nguyenthuykimtuyen@tdtu.edu.vn
 

CN. Nguyễn Vĩnh Đạt

Dạy thực hành

Email: nguyenvinhdat@tdtu.edu.vn
 

CN. Phạm Châu Trúc Phương

Dạy thực hành

Email: phamchautrucphuong@tdtu.edu.vn
 

CN. Trần Lê Anh Huy

Dạy thực hành

Email: tranleanhhuy@tdtu.edu.vn
 

CN. Trần Như Kim Chi

Dạy thực hành

Email: trannhukimchi@tdtu.edu.vn
 

CN. Trần Quang Nguyện

Dạy thực hành

Email: tranquangnguyen@tdtu.edu.vn
 

CN. Võ Thị Thanh Phụng

Dạy thực hành

Email: vothithanhphung@tdtu.edu.vn