Nhảy đến nội dung
x

Ban chủ nhiệm khoa, bộ môn

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

TS. Phạm Văn Huy

Quyền Trưởng khoa

Email: phamvanhuy@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C115

PGS.TS. Lê Anh Cường

Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
Trưởng phòng Lab NLP-KD

Email: leanhcuong@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C113

TS. Trần Thanh Phước

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Email: tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn

Website: Trang cá nhân

Phòng làm việc: C119

TS. Trương Đình Tú

Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

Email: truongdinhtu@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C119

ThS.NCS. Lê Văn Vang

Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm

Email: levanvang@tdtu.edu.vn

Phòng làm việc: C120