Nhảy đến nội dung
x

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Giới thiệu

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng được nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao của các nền kinh tế năng động và phát triển không ngừng, nhất là các nền kinh tế tri thức, khi mà khoa học máy tính đã trở thành công cụ không thể thiếu cho hầu hết tất cả các ngành nghề trong đời sống kinh tế xã hội.

Thời gian đào tạo

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

 

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

A. Phần kiến thức chung

15

   

 FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

 IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

30

   

B.1. Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

6

   

IT701010

Học máy

Machine Learning

3

3 0

IT701030

Phân tích xác suất và Giải thuật ngẫu nhiên

Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis

3

3 0

B.2. Các học phần chuyên ngành tự chọn (trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

24

   
B.2.1. Nhóm học phần chuyên ngành chung 12    

IT701020

Xử lý ảnh số nâng cao

Advanced Digital Image Processing

3

3 0

IT701070

Giải thuật đồ thị nâng cao

Advanced Graph algorithms

3

3 0

IT701050

Bảo mật thông tin

Information Security

3

3 0

IT701110

Mật mã hóa

Cryptography

3

3 0

IT701080

Các hệ thống dựa trên tri thức

Knowledge - based Systems

3

3 0

IT701040

Các hệ thống phân tán

Distributed Systems

3

3 0

IT701060

Mô hình không chắc chắn trong Trí tuệ nhân tạo

Uncertainty models in Artificial Intelligience

3

3 0

IT701110

Hệ thống đa tác tử

Multi Agent Systems

3

3 0
IT701100 Mô hình đồ thị có xác suất Probabilistic Graphical Models 3 3 0
B.2.2. Nhóm học phần nghiên cứu chuyên ngành  
Hướng nghiên cứu: Khoa học dữ liệu (Data Science)  

IT701120

Thị giác máy tính

Computer Vision

3

3 0

IT701130

Truy hồi thông tin và tìm kiếm trên web

Information Retrieval and Web Search

3

3 0

IT701150

Khai thác các tập dữ liệu lớn

Mining Massive Data Sets

3

3 0

IT701160

Hệ gen tính toán

Computational Genomics

3

3 0

IT701170

Giải thuật và biểu diễn trong sinh học phân tử tính toán

Representations and Algorithms for Computational Molecular Biology

3

3 0

IT701140

Ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn

Decision Making under Uncertainty

3

3 0

IT701190

Tính toán đa phương tiện và ứng dụng

Multimedia Computing and Applications

3

3 0

IT701200

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Natural Language Processing

3

3 0

IT701210

Xử lý tiếng nói

Spoken Language Processing

3

3 0

IT701220

Khai phá dữ liệu

Data Mining

3

3 0

IT701240

Chuyên đề nghiên cứu Khoa học dữ liệu

Advance Topics in Data Science

3

3 0
Hướng nghiên cứu: Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (Computer Netwworks and Data Communications)  
EE702010 Truyền thông vô tuyến nâng cao Advanced Wireless Communications 3 3 0
EE702020 Mạng không dây Wireless Networks 3 3 0
EE702130 Học máy trong truyền thông Machine Learning for Communications 3 3 0
EE702040 Hệ thống và mạng thông tin quang Opticial Communication Systems and Netwwork 3 3 0
EE702050 Mạng truyền thông băng rộng Broadband Communication Networks 3 3 0
EE702180 Truyền thông số nâng cao Advanced Digitial Communications 3 3 0
IT701230 Công nghệ IoT Internet of Things 3 3 0
EE702200 Chuyên đề nghiên cứu về mạng Advanced Topics in Networking 3 3 0
EE702210 Chuyên đề nghiên cứu về truyền thông Advanced Topics in Communications 3 3 0
EE703020 Hệ thống điều khiển phi tuyến và thích nghi Nolinear and Adaptive Control 3 3 0
EE703050  Vi điều khiển và hệ thống nhúng Microcontronller and Embedded Systems 3 3 0
EE703040 Điều khiển thông minh Intelligent Control 3 3 0
EE703060 Động lực học và điều khiển robot Robotics 3 3 0
EE703160 Chuyên đề nghiên cứu về robot Advanced Topics in Robot 3 3 0
EE703170 Chuyên đề nghiên cứu về cơ điện tử Advanced Topics Mechantronics 3 3 0

C. Luận văn thạc sĩ

 

15

   

 IT701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

0 0

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

              = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành