Nhảy đến nội dung
x

Ngành Khoa học máy tính, mã ngành: 7480101, Chương trình tiêu chuẩn

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1.1.      Mục tiêu đào tạo          

a) Mục tiêu chung

- Đào tạo những con người phát triển tương đối toàn diện: có chuyên môn cao, có đạo đức, ý thức chính trị tốt.

- Đào tạo chuyên gia vững lý thuyết và giỏi nghiệp vụ; góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho công tác công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của các tầng lớp nhân dân.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Kiến thức giáo dục đại cương: sinh viên được trang bị kiến thức giáo dục đại cương về lý luận chính trị, pháp luật, toán cơ bản, ngoại ngữ và các kỹ năng hỗ trợ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

+ Kiến thức cơ sở ngành: sinh viên được trang bị kiến thức về toán chuyên ngành, phương pháp lập trình, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống máy tính, các ứng dụng của công nghệ thông tin.

+ Kiến thức chuyên ngành: sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính. Tùy theo khối kiến thức tự chọn cho chuyên ngành hẹp, sinh viên được trang bị kiến thức liên quan đến việc xây dựng, phát triển và ứng dụng các hệ thống thông tin cho doanh nghiệp; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần mềm; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông, an toàn và bảo mật thông tin; nghiên cứu phát triển giải pháp phần mềm thông minh và hiệu quả qua việc vận dụng các phương pháp tính toán thông minh và trí tuệ nhân tạo;

- Kỹ năng:

+ Cử nhân Khoa học máy tính có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lãnh vực Khoa học máy tính. Cụ thể:

o Có thể vận dụng kiến thức về thuật toán, phương pháp tính toán hiệu quả để xây dựng ứng dụng CNTT đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Sinh viên có khả năng lập trình tốt, có thể tham gia thị trường nghiên cứu và phát triển phần mềm chuyên nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin doanh nghiệp.

o Vận dụng được các giải thuật và mô hình tính toán hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tế nghề nghiệp. Có khả năng nghiên cứu và phát triển các hệ thống phần mềm thông minh dựa vào các phương pháp tính toán thông minh và trí tuệ nhân tạo.

+Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng. Sinh viên có khả năng định hướng, hoạch định tốt trong việc phát triển sự nghiệp, có khả năng thích ứng và tự đào tạo cao để đáp ứng tốt với các yêu cầu mới.

+Các sinh viên giỏi có thể tham gia nghiên cứu khoa học, tự hoàn thiện để có thể tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.

+ Sinh viên được đào tạo tăng cường tiếng Anh để có khả năng tự cập nhật kiến thức và làm việc trong môi trường CNTT trên thế giới.

+ Sinh viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp thông qua việc được trang bị:

o Các kiến thức chuyên ngành Khoa học máy tính.

o Các kinh nghiệm làm việc thực tế trong các dự án phần mềm.

o Các quy trình vận hành bên trong công ty phần mềm qua đợt kiến tập doanh nghiệp.

o Các kỹ năng hỗ trợ (phương pháp học đại học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết và trình bày, …).

- Thái độ:

+ Sinh viên có ý thức về sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để học tập suốt đời.

+ Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và say mê khoa học.

+ Sinh viên ý thức về những vấn đề đương đại và vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

- Trình độ ngoại ngữ: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ quốc tế mà Trường đại học Tôn Đức Thắng công nhận tương đương.

1.2. Triển vọng nghề nghiệp

+ Kỹ sư KHMT có thể đảm nhận các vị trí việc làm trong hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp cần đến sự phân tích dữ liệu ở mức chuyên gia.Sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự học được các công nghệ mới nhằm phát triển sự nghiệp lâu daì. Có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

+ Kỹ sư KHMT có khả năng tự phát triển các hệ thống thông minh, ví dụ như các phần mềm thông minh, các hệ thống vật lý ảo, rô-bốt và các hệ thống tự vận hành, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền sản xuất của xã hội. Kỹ sư Học máy có thể đảm nhận các vai trò kỹ sư phần mềm, kỹ sư rô-rốt hoặc nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist). Sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự học được các công nghệ mới nhằm phát triển sự nghiệp lâu dài. Có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

 
2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015CĐR 2018

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT trước 2015, CTĐT 2015CTĐT 2018