Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển dụng công ty Just-In-Time

Công ty Just-In-Time đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Mô tả công việc
- Nghiên cứu công nghệ, và thiết kế dự án theo yêu cầu phát triển của công ty
hoặc yêu cầu từ khách hàng cũng như xu hướng phát triển của công nghệ và thị
trường.
- Tham gia phát triển, nâng cấp hệ thống phần mềm dành cho lĩnh vực ngân
hàng, tài chính theo các dự án của công ty.
- Triển khai hệ thống phần mềm cho khách hàng và hướng dẫn người dùng, hỗ
trợ khách hàng, bảo trì sản phẩm cho khách hàng trong quá trình sử dụng hệ
thống phần mềm của Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc
- Thông thạo sử dụng Database (MS SQL/Oracle Database), hiểu biết ngôn ngữ
lập trình: Java, C#
- Có khả năng tư duy logic
- Khả năng làm việc nhóm tốt
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu và viết tiếng Anh tốt.
- Sẵn sàng tham gia công tác nước ngoài theo dự án đảm nhận

Mô tả công việc
- Nghiên cứu công nghệ, và thiết kế dự án theo yêu cầu phát triển của công ty
hoặc yêu cầu từ khách hàng cũng như xu hướng phát triển của công nghệ và thị
trường.
- Tham gia phát triển, nâng cấp hệ thống phần mềm dành cho lĩnh vực ngân
hàng, tài chính theo các dự án của công ty.
- Triển khai hệ thống phần mềm cho khách hàng và hướng dẫn người dùng, hỗ
trợ khách hàng, bảo trì sản phẩm cho khách hàng trong quá trình sử dụng hệ
thống phần mềm của Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Yêu cầu công việc:
- Thông thạo sử dụng Database (MS SQL/Oracle Database), hiểu biết ngôn ngữ
lập trình: Java, C#
- Có khả năng tư duy logic
- Khả năng làm việc nhóm tốt
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu và viết tiếng Anh tốt.
- Sẵn sàng tham gia công tác nước ngoài theo dự án đảm nhận