Nhảy đến nội dung
x

Seminar chủ đề "Trends in Mobile Development and Serverless Computing"

Vào ngày 06/11/2018, Khoa CNTT tổ chức Seminar chủ đề "Trends in Mobile Development and Serverless Computing" với sự trình bày của Mr. Vlad Mariano dành cho các bạn sinh viên năm 3, năm 4