Nhảy đến nội dung
x

Kết quả đăng kí đồ án HK2/2017-2018

Khoa CNTT thông báo danh sách kết quả đăng kí đồ án HK2/2017-2018 (final)

Thời gian thực hiện luận văn: đến tuần 42.

Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ email cpphung@it.tdt.edu.vn hoặc trực tiếp văn phòng khoa CNTT.

Hạn phản hồi: trước 7/3/2018. Khoa CNTT không giải quyết các vấn đề phát sinh sau thời hạn trên.

Trân trọng./.

Post room
Thông báo