Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch xử lý học vụ, cảnh báo học vụ HK2/2018-2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch Xử lý học vụ, Cảnh báo học vụ HK2.2018-2019 như sau:

SV lưu ý thực hiện theo kế hoạch.

Số TT

Thời gian

Nội dung

1

29/8/2019

Phòng Đại học gửi về Khoa quản lý SV, P. Điện toán – Máy tính (P.ĐT-MT) danh sách SV nằm trong diện cảnh báo và xử lý học vụ. Khoa thông báo danh sách SV bị xử lý học vụ, cảnh báo học vụ cho SV.

2

29/8/2019

  • Phòng Đại học gửi kết quả điểm học tập HK2 & HK hè/2018-2019 về Khoa quản lý SV, P. ĐT-MT.
  • Phòng Công tác học sinh, sinh viên (P.CTHS-SV) gửi điểm rèn luyện HK2/2018-2019 và danh sách SV bị kỷ luật HK2 &HK hè/2018-2019 về Khoa quản lý SV, P.ĐT-MT.

3

06/9 - 11/9/2019

Khoa tiếp nhận đơn của SV và nhận phản hồi từ phụ huynh SV. Khoa tư vấn cho SV & phụ huynh SV nằm trong diện cảnh báo học vụ, xử lý học vụ.

4

12/9 - 14/9/2019

Sau thời hạn nhận phản hồi của phụ huynh, Khoa gửi thư bảo đảm về gia đình đối với trường hợp không nhận phản hồi hoặc không liên hệ được phụ huynh.

5

07-09/10/2019

Phòng đại học thông báo kết quả xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên. Đối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị cứu xét chuyển bậc đào tạo (đối với những ngành có đào tạo cao đẳng thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội).

6

09/10-11/10/2019

Khoa nhận đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo và tập hợp đơn về Phòng đại học.

7

22/10-24/10/2019

Phòng đại học soạn thảo quyết định buộc thôi học SV trình Ban Giám hiệu.