Nhảy đến nội dung
x

Tin nội bộ

Nội dung mới

 • Quy định nghĩa vụ giảng viên cơ hữu
  Từ khóa: Giờ nghĩa vụ, giờ chuẩn, NCKH
 • Quy định giờ làm việc
  Từ khóa: 

Các quy định cần biết

 • Nhiệm vụ của giảng viên
  Từ khóa: 
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy
  Từ khóa: