Nhảy đến nội dung
x

Cấu trúc đề thi KNTHCM

Khoa CNTT thông báo cấu trúc Đề thi Kỹ năng thực hành chuyên môn 

Hình thức: Thực hành phòng máy

Thời gian thi: 180 phút

Khóa 2015 và 2016

SV download file đính kèm (bao gồm lớp tiêu chuẩn và CLC)